Dom Zdravlja Zagreb – Centar

Općenito

Dom zdravlja Zagreb – Centar je ustanova primarne zdravstvene zaštite koja stanovništvu Grada Zagreba osigurava dostupnu, kontinuiranu, cjelovitu i integriranu zdravstvenu zaštitu. Provođenje zdravstvene djelatnosti, koordiniranje i ugovaranje zdravstvene zaštite u Domu zdravlja Zagreb – Centar obavljaju ugovoreni zdravstveni djelatnici u primarnoj zdravstvenoj zaštiti te specijalističko-konzilijarni timovi.

više od 900

djelatnika zaposleno

preko 120 liječnika

opće/obiteljske medicine

projekt o 10 najčešćih

uzroka smrtnosti

Referentno mjesto

Europskog inovacijskog partnerstva za aktivno i zdravo starenje

Ustroj Doma zdravlja
Zagreb – Centar

Dom zdravlja Zagreb – Centar (dalje u tekstu: DZZC) je ustanova primarne zdravstvene zaštite koja stanovništvu Grada Zagreba osigurava dostupnu, kontinuiranu, cjelovitu i integriranu zdravstvenu zaštitu. Provođenje zdravstvene djelatnosti, koordiniranje i ugovaranje zdravstvene zaštite u Domu zdravlja Zagreb Centar obavljaju ugovoreni zdravstveni djelatnici u primarnoj zdravstvenoj zaštiti te specijalističko-konzilijarni timovi.

Osnivač i vlasnik DZZC je Grad Zagreb, a osnovan je 2002.g. zaključkom o spajanju Domova zdravlja Centar, Medveščak, Trnje, Novi Zagreb, Dom zdravlja studenata i Željezničar.

Dom zdravlja Zagreb – Centar je najveći dom zdravlja u Republici Hrvatskoj i u njegovoj je odgovornosti osiguranje primarne zdravstvene zaštite za oko 350.000 stanovnika Grada Zagreba kroz racionalno i usklađeno djelovanje 315 ugovorenih timova iz 19 različitih djelatnosti. Ukupno zapošljava 909 djelatnika, obuhvaća različite djelatnosti na području 64 lokacije Grada Zagreba, u okviru kojih su i tri ljekarne. Najveća djelatnost je služba obiteljske medicine, u kojoj djeluju ukupno 103 tim obiteljske medicine, uz napomenu da  DZZC kao zdravstvena ustanova ima vodeću ulogu u znanstveno – nastavnom i stručnom razvoju obiteljske medicine jer je tu sjedište zdravstvene djelatnosti nastavnika Katedre za obiteljsku medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Uz obiteljsku medicinu u DZZC djeluju službe dentalne zdravstvene zaštite, specijalistički stomatološki tim ortodoncije i timovi hitne stomatološke zdravstvene zaštite, služba zdravstvene zaštite žena, zdravstvena zaštita dojenčadi i predškolske djece, medicinsko biokemijska djelatnost, medicina rada, interna medicina, neurologija, RTG i UZV dijagnostika, dermatovenerologija, oftalmologija, otorinolaringologija, psihijatrija uz 6 psihologa i 2 logopeda, citološka dijagnostika, patronaža, palijativna skrb i tri ljekarne.

Opseg djelovanja

Dom zdravlja Zagreb Centar obuhvaća teritorije gradskih četvrti Brezovica, Donji Grad, Gornji Grad-Medveščak, Novi Zagreb-Istok, Novi Zagreb-Zapad, Trnje i Podsljeme- Šestine, Gračane i Markuševac.

Kao posebnost u organizacijskom radu DZZC ističemo mobilni palijativni tim (prvi takav za Grad Zagreb), ambulantu za skrb o azilantima (na lokaciji Dugave, kroz poseban Ugovor sa Ministarstvom zdravlja), te dobru suradnju s različitim Udrugama u okviru kojih su ustrojeni Savjetovalište za ranu intervenciju kod nisko neurorizične djece (lokacija Remetinec) i Savjetovalište za prehranu Grada Zagreba (lokacija Runjaninova) uz podršku Ureda za zdravstvo Grada Zagreba. Napominjemo da se skrb za azilante uspješno provodi u suradnji sa Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM) koja je UN Agencija za migracije, te je rad DZZC podložan međunarodnoj inspekciji i reviziji. Pod podrškom Ureda za zdravstvo Grada Zagreba od 2017.g. u DZZC uspostavljen je rad i  Savjetovališta za poticanje rasta i razvoja zdravog djeteta na lokaciji Siget. DZZC održava na pet lokacija Trudničke tečajeve, na 15 lokacija Grupe za potporu dojenja i na jednoj lokaciji Grupu za ispravno postupanje s djecom „Baby handling“, što su priznati modeli dobre kliničke prakse u DZZC. Nadalje ostvaruje suradnju s umirovljeničkim domovima, vrtićima, školama i udrugama u lokalnoj zajednici, posebno umirovljenicima. DZZC je aktivno uključen u projekt „Zagreb Zdravi Grad“.

Medicinsko-biokemijski laboratorij na lokaciji Martićeva 63a po broju pripadajućih pacijenata (156.637), opsegu posla (ugovorenih 105 timova obiteljske, 8 pedijatrije i 15 medicine rada) i broju obrađenih uzoraka na godišnjoj razini (obradi se preko 180.000 pacijenata i izvrši preko 1.400000 dijagnostičkih postupaka godišnje) je među prvih tri laboratorija u zemlji, a od 2015.g, preustrojen je na način da se prijem uzoraka obavlja na još dvije veće lokacije (Grgurova i Novi Zagreb) te transportira u centralni laboratorij zajedno sa uzorcima iz pojedinačnih ordinacija, a svi nalazi obrađuju u istom danu i elektronskim putem šalju  liječnicima koji su ih indicirali.

Pojedine službe DZZC pokrivaju zdravstvenu skrb i drugih dijelova Hrvatske, kao što je citološki laboratorij u kojem se obradi godišnje oko 10% svih PAPA nalaza u RH, a pokriva područje Zagrebačke županije, dijelove Primorsko-goranske i Sisačko-moslavačke županije. Tako je npr. u protekloj godini obrađeno 43.309 pacijenata i učinjeno 43.810 postupaka uz napomenu da je citološki laboratorij zadržao visoki standard da se na PAPA nalaze ne čeka dulje od 3-5 dana, što je važno ukoliko želimo provoditi mjere preventivne politike i ranog skrininga bolesnica.

Iz svega opisanog vidljivo je da se radi o velikoj zdravstvenoj ustanovi Grada Zagreba posebnoj i po tome što svojim brojnim djelatnostima pokriva veliki dio područja ne samo Grada Zagreba, nego i Zagrebačke i drugih susjednih županija. Tako raznolik i sveobuhvatan ustroj različitih djelatnosti na brojnim dislociranim ambulantama i lokacijama može se jedino postići dobrom organizacijom rada, razumijevanjem svih posebnosti u radnim procesima, te unapređenjem poslovnih procesa i brigom o zadovoljstvu djelatnika čiji se radi zadaci isprepliću, nadopunjuju i ovise jedni o drugima.

Više na službenoj stranici:

O projektu

Cilj projekta PROMLOM je podizanje svijesti liječnika opće/obiteljske medicine (LOM) o promociji zdravlja za 10 najčešćih  uzroka smrtnosti u razvijenim zemljama koji se mogu spriječiti.

Kontakt

info@promlom.hr

Logotip: Dom zdravlja Zagreb - Centar

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

PROMLOM